สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ข้อ ข้อมูลที่เผยแพร่ (OIT)
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A
9 Social Network
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11 แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
12 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 E–Service
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
35 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
39 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน