ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

คู่มือการให้บริการ One Stop Service สพป.อ่างทอง
คู่มือบริการการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
คู่มือบริการการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่ กรณีเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
คู่มือบริการการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่
คู่มือบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การจัดทำหนังสือรับรองประกอบการกู้เงินธนาคาร
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การจัดทำหนังสือรับรอง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การรับหนังสือราชการ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอหนังสือรับรอง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอมิสิทธิ
   
   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754