วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางสาวปรียาลักษณ์ ทองนพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน และนายเอกพัน วังคีรี นักวิเคราะห์ฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) และโรงเรียนวัดโคศุภราช
(รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองอ่างทอง >>คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วม
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มี นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี >>คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทองให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางโนชา สุวรรณภาพ
คลังจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสานฝัน >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำความปลอดภัย
ในด้าน สภาพแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ
และการป้องกันภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/266 โดยมี นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) และคณะให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
อำเภอวิเศษชัยชาญ >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุม กำกับติดตาม ประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.อ่างทอง
การตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสานฝัน >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียน การสอนและเน้นย้ำความ ปลอดภัยในด้านสพแวดภาล้อม ด้าน
โภชนการ ด้านสุขภาพ
และการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการ เปิดภาคเรียนที่
1/2566 โดยมี นายพีระ คงชนะ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) และคณะ ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียน
วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อำเภอวิเศษชัยชาญ >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน
และเน้นย้ำความปลอดภัย ในด้านสภาพแวดล้อม
ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ และการป้องกันภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โดยมี นายพีระ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย
(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) และคณะ ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
อำเภอวิเศษชัยชาญ >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเน้นย้ำความปลอดภัย
ในด้าน สภาพแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ
และการป้องการภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง >>คลิก...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำความปลอดภัย
ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ
และการป้องกันภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2566 โดยมี นายวีระชาติ มาลัย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา และคณะให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา >>คลิก...

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม สานฝัน
>>คลิก...

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาและเน้นย้ำ ความปลอดภัย
ในด้าน สภาพแวดล้อมด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพและ
การป้องกันภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2566 ณ โรงเรียนวัดราชปักษี อำเภอเมืองอ่างทอง
และโรงเรียนวัดโพธิ์เอน อำเภอโพธิ์ทอง
>>คลิก...

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุม ชี้แจงครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตที่ยังไม่เข้าอบรมในโปรแกรมพัฒนาคร
ูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ
Active Learning ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอ่างทอง
>>คลิก...

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน >>คลิก...

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมธงทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง >>คลิก...
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียน (Learning Loss)
ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง >>คลิก...
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เลขาธิการ กพฐ.
พบเพื่อนครู ครั้งที่ 19/2566 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และประชุมทีมบริหาร
สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
ณ ห้องประชุมสานฝัน >>คลิก...
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดย
มี นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน และได้รับเกียรตจากนายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 >> คลิก...
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ดำเนินกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ประกอบด้วยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต
์ใหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต กล่าวคำถวายสัตย ์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาในการต่อต้านทุจริต และปลุกจิตสำนึก สู่การเป็นข้าราชการที่ดี ตามโครงการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง บุคลากร ทางการศึกษาและลูกจ้า งเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก...
>วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง นำข้าราชการ
ครููบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด
สพป.อ่างทอง ร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการกิจกรรม
"6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร" โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ณ โดมตลาดนัดคลองถม จังหวัดอ่างทอง >>คลิก...
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น
.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการฯจัดทำแผน
เผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา สพป.อ่างทอง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
>>คลิก...
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ณ ห้องประชุมสานฝัน
>>คลิก...


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.อ่างทอง มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สพป.อ่างทอง ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
การวิเคราะห์จุดอ่อนและประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพื่อนำไป ปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในระดับ
นโยบายและระดับการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน >>คลิก...
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
น้ำและอากาศ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โดยมี นายชัยเดช หลีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก
นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง นางดวงทิพย์ เพชรนิล
นางสาวเมทินี ตาตะสมิต ศึกษานิเทศก์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
>>คลิก...
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุม กำกับติดตาม ประเมินผล
การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สพป.อ่างทอง การตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
>>คลิก...

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริม และรักษามรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัด อ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 >> คลิก...
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนิน กิจกรรม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (การเข้าแถว เคารพ ธงชาติ) ประกอบด้วย กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงขาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกล่าวคำถวาย สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบ ภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง >> คลิก...
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ บุญเสริม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน พร้อมคณะร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ หอประชุม อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์ณ วัดขุนอินทประมูล โดยมี นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งน ี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษาตระหนักและเห็น ความสำคัญ ของการ จัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ นอกสถานที่ แบบ Active Learning โดยการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ และในช่วงเย็น มีการเสวนา "เล่าเรื่องในวงข้าว" เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ ในแต่ละแหล่งเรียนรู้ ณ พระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่จัดพิธีเปิดและปิดโครงการ แหล่งเรียนร ู้ทาง ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง บูรณาการมาตรฐานการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์" ณ วัดขุนอินทประมูล และพระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรี ฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันที่จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่มเกษมสุวรรณ) อำเภอไชโย โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้บริหาร ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" แก้ปัญหา Learning Loss และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง >> คลิก...

 

 

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง บูรณาการมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์"
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ให้การต้อนรับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมคณะ ในการประชุมการมอบนโยบาย การดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย:จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน >> คลิก...  

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนในการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแสวงหา และโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง >>คลิก...

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อำเภอวิเศษชัยชาญ และสนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ และนักเรียนในการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
>> คลิก...

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการ จัดสอบโอเน็ต ระดับศูนย์สอบ และกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน
๑๖ สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๙ สนามสอบ รวมทั้งสิ้น ๒๕ สนามสอบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินการ
สอบ ของกรรมการประจำสนามสอบ แต่ละสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการจัดสอบโอเน็ตและการนำผลการสอบ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียน
(เด็กชายสิทธิชัย ทิมวงศ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสี่ร้อย ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองเสียชีวิต 1 ราย ณ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลโครงการ 'Active Math" ตลอด 3 ปี และก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กล่าวที่มาของโครงการ และ ความสำเร็จของโครงการในภาพรวม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 6/2566 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน จากนั้นประชุม
ทีมบริหารภายใน สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ที่ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นางอัจฉรา ผ่องกาย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิษฐ์วิทยาสูตรให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมสวนครัวพอเพียง (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ปีงบประมาณ 2566
เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ /หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนครัวพอเพียง สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (การเข้าแถวเคารพธงชาติ) ประกอบด้วย
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง จากนั้นจัดพิธีมอบเกียรติบัตร "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดมหานาม
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดยมี นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 >> คลิก...

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จากนั้นประชุมทีมบริหารภายใน สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ที่ประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA) ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง  >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Vedio Conference ด้วยโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และขอส่งกำลังใจให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี >> คลิก...


วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี "หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะวิชาชีพ และเป็นเวที ที่ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน จากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียน จำนวน 72 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 27 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมแข่งขัน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และการประเมิน พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีแนวทางการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถมีผลงานการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี(Best Practice) ในระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
More all...