วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดมหานาม
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดยมี นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 >> คลิก...

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จากนั้นประชุมทีมบริหารภายใน สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ที่ประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA) ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง  >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Vedio Conference ด้วยโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และขอส่งกำลังใจให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี >> คลิก...


วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี "หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะวิชาชีพ และเป็นเวที ที่ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน จากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียน จำนวน 72 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 27 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมแข่งขัน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และการประเมิน พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีแนวทางการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถมีผลงานการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี(Best Practice) ในระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
More all...