วัน / เดือน / ปี แจ้งประกาศ
30 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

30 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านศักยภาพ
และเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรัลปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

30 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ

20 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร

19 พ.ค.65  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ

19 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานยุทธ์ศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

19 พ.ค.65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์