🏡 องค์กรทันสมัย      ใสใจบริการ      ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ       เกิดคุณภาพทุกมิติ

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
 
ช่องทางร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อสนองนโยบายในการบริหารงานราชการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ได้เปิดช่องทางเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการป้องกันการทุจริต ของทางราชการ
 ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1.จดหมาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถนนเทศบาล 4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
2.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) : 
3.โทรศัพท์/โทรสาร : (035) 611995 ต่อ 108
4.ตู้แสดงความคิดเห็นของสำนักงานฯ
5.ช่องทางแสดงความคิดเห็น