ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  


🏳‍‍ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  👉 ภาพข่าวกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  👉 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  👉 การจัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  👉 ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
   
👩‍ กิจกรรมจิตอาสา
  👉 การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  👉 ภาพข่าวกิจกรรมจิตอาสา
  👉 หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
     
🌴 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  👉 ภาพการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  👉 การดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ของ สพป.อ่างทอง
  👉 เกียรติบัตร สพป.อ่างทอง
  👉 หนังสือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงาน
   
📄 พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรในสังกัด
  👉 ภาพพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรในสังกัด
     
🤷 วัฒนธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
  👉 วัฒนธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
     
มอบการ์ดอวยพรวันเกิด
  👉 การมอบการ์ดอวยพรวันเกิด
  👉 การ์ด
     
👫 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
  👉 ภาพการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
  👉 ข่าวการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
  👉 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
  👉 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
  👉 หนังสือแจ้งการจัดงานและกำหนดการ
   
💒 ร่วมทำบุญจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา
  👉 ภาพร่วมทำบุญจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา
  👉 บันทึกแจ้งร่วมทำบุญจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา
   
🧹 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
  👉 ภาพกิจกรรม สพป.Big Cleaning Day
  👉 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
  👉 มาตรการลดปริมาณขยะ
  👉 แผนลดปริมาณขยะ
  👉 แผ่นพับขยะ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754