ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ

 

นางมานพ  มณีโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนิทรา   อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวิภา   สาธิตะกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางอรจิรา  พุ่มพฤษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายโสรส  มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางนันทยา  โสภณสรัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นางสมคิด  ชีระภากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน