ควบคุมภายใน

=============================================================

 

 

การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาฐานควบคุมภาย พ.ศ.2544
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561
รายงานประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-แบบ ปย. 1
-แบบ ปย.2
-แบบติดตาม ปย.2
-แบบติดตาม ปอ.3
-แบบ ปอ.2
-แบบ ปอ.1
-แบบ ปอ.3
-แบบ CSA