หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    วิสัยทัศน์ (Vision)

               “การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
            มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”


    พันธกิจ (Mission)
       
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
           ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
                และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
           ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
                เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

      ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

            ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ

       


 

 

 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092