ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

   

นายมงคล  รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 06-5953-9490
อีเมล์ : director.atg63@gmail.com

นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1515-0360
อีเมล์ : Somkiat250599@gmail.com
นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1705-3134
อีเมล์ : Chalio@dlthailand.com
นายสุชาติ  ทองมา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-9677-9964
อีเมล์ : dr.suchatth@gmail.com
 
นาง ณัชภัษสรณ์   สิริอัคคะโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 08-1529-0050
อีเมล์ :
นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-9805-6562
อีเมล์ : ..................................
นางสายสุนีย์  ควรมิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 06-2010-7878
อีเมล์ :

 

 

 

 

 

นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 09-2268-2247
อีเมล์ :
นางสาวอารีย์  บุญเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-7125-8745
อีเมล์ : areeg679@gmail.com
นายณรงค์ สังข์สอาด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-6764-0998
อีเมล์ : ...................................
นางนันทยา  โสภณสรัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-3987-7959
อีเมล์ : alisasopon246@gmail.com
นางสมคิด  ชีระภากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 08-2356-8144
อีเมล์ : somkid2512.2@gmail.com
นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 08-3014-0148
อีเมล์ : Hathai_jan@hotmail.com
   
  นางจันทรา  จันพันแจ้ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 08-6136-5445
อีเมล์ : juntra0969@gmail.com
 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754