ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
  📚 คู่มือการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของนางมานพ มณีโชติ
  📚 คู่มือการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ของนางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ
  📚 คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในและงานสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ ของนางสุณี บุญเลิศ
  📚 คู่มือการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล
  📚 คู่มือการดำเนินงานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนางปริฉัตร เผยศิริ
  📚 คู่มือการดำเนินงานทำลายหนังสือราชการและงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ของนางวราภรณ์ บุญใส
  📚 คู่มือการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ ของนายอำนาจ เรืองรักษ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการ ของนางสาวกนกรัตน์ ทองดี
  📚 คู่มือการปฏิบัติตำแหน่งช่างสี ของนายไชยยันต์ ลายตลับ
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งช่างสี ของนายมนัส แย้มสรวล
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งช่างสี ของนายวสันต์ บุญบาง
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งช่างสี ของนายธีระ คงสมบูรณ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ของนางสาวกมลพรรณ สินนอก
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาด ของนางอุบล ปานพุ่ม
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาดและซ่อมบำรุง ของนายปรีดี วัฒนพันธุ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งยามรักษาการณ์ ของนายเอนก พูลเนตร
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งยามรักษาการณ์ ของนายชลอ อินพลา
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาดและซ่อมบำรุง ของนายณัฐพงษ์ คำดีรักษ์
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ ของนางสาวอารีย์ บุญเสริม
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน ของนางไพฑูรย์ จิตใส
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา ของนายจิรภัทร กุลบุตร
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ เสนอขอและจัดตั้งงบประมาณ
ของนางสาวปวีณา ฤทธิสนธ์
  📚 คู่มือปฏิบัติงานายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงานสารบรรณ
ของนางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ของนางสาวสตรีรัตน์ สีขมิ้น
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ของ นายโสรส มั่นดี
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของนายณรงค์ สังข์สอาด
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ของนางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของนางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ของนายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ของนายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ของนางวนิดา อุดมวิชิตกุล
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ของนางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อย
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และารนิเทศการศึกษา
ของนางสาวกิติวรรณ กองสุผล
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ของนางชลธิชา พงศ์ศร์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานการนำฝากเงินประกันสัญญา ของนางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าเช่าบ้าน ของนางสายสุนีย์ ควรมิตร
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ของนางสาวสุภา พงษ์หวั่น
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ของนางอรนุช ชูเทียน
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี GFMIS ของนางอังคณา อินสุวรรณ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ของนางสาวสุพัตรา อวยชัย
  📚 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ของนางสาวพิธาร จริยาปัญญาพร
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
  📚 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ของนางนิทรา อุ่นทรัพย์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานสรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูฯ ของนางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของนางสาวเจริญ วงษ์อ่อน
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ของนางสาวอนุสสรา จันทนะ
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน จัดสรรและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
ของนางสาวอริญญา บุญประกอบ
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน ของนางสาวฐิติมา ชนะพาล
  📚 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำและการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
ของนางสาวกิติยากร บุญอนันต์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นค่จ้างลูกจ้างประจำและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของนางสาวชุติพร โดษะนันทน์
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของนางนันทยา โสภณสรัญญา
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาในระบบฯ ของนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของนางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ของนางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ของนางสาวจงกล จิตรสมพงษ์
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของนายสุขเกษม พันธ์นา
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ของนางสาวพรพิมล เวทยสุขุม
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสรืมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ของนางนพมาศ แจ่งกระจ่าง
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานลูกเสือ ของนายวัชรชัย ลายตลับ
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคด
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย
ของนางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา
  📚 คู่มือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของนายชัยรัตน์ คงมี
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  📚 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
     
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
  📚 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของนางจันทรา จันท์พันแจ้ง
  📚 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของนางสาวชลิดา ละม้ายพันธ์
     
     

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754