ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

 

 

📢 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
📢 การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีของสถานศึกษา ปี 2564
📢 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
📢 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
📢 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพทูล สังกัด สพป.อ่างทอง
📢 การประชุมจัดทำข้อมูลโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย
📢 การประชุมดำเนินงานโรงเรียน-สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านระบบ Video Conference
📢 การประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
📢 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2564
📢 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
📢 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
📢 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอ่างทอง
📢 ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง
📢 สัมมนางานวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
   

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754