หน้าแรก บุคลากร หนังสือราชการจาก สพร ติดต่อเรา
<<<< << ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>>>
 
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครุ รวม 282 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
ภารกิจกลุ่ม
   @ งานวางแผนอัตรากำลัง
   @ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   @ งานบำเหน็จความชอบ
        และทะเบียนประวัติ
   @ งานพัฒนาบุคลากร
   @ งานวินัยและนิติการ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
   @ บัญชีอัตรากำลังครู
  @ หลักเกณฑณ์เลื่อนวิทยฐานะ
   @ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  38 ค (2)
   @ คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
   @ คำขอมีบัตรข้าราชการบำนาญ
   @ แบบขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
   @ แบบขอย้ายครูผู้สอน
   @ แนวทางการขออนุญาต
       ไปต่างประเทศ
 
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
   @ ระเบียบ ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โทร. 035611371 ต่อ 104 โทรสาร 035-611995