บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

 


นางวิภา  สาธิตะกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 
น.ส.ปราณี  อยู่สุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.อารีย์  บุญเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางเครือมาศ  เจียรนัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางไพฑูรย์  จิตใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสมคิด  ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางกมวรรณ  ยี่สุ่นศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน