การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 2 พฤศภาคม 2561