ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประกาศผลการย้ายฯ ⏱ 29 ก.ย.66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให
้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ⏱ 29 ก.ย.66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคบเพื่อเข้ารับราขการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ >>คลิก...

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ (เพิ่มเติม)   ⏱ 24 ส.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

             
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  >>  คลิก..

⏱ 23 ส.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล  🖥เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลคะแน (1--30 ก.ย.66)

              ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ใบสมัครคัดเลือก ผอ.โรงเรียน  ใบสมัครคัดเลือก รอง ผอ.โรงเรียน
⏱ 4 ส.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล


              ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  >>คลิก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ   ⏱ 4 ส.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

  
             
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

⏱ 11 ก.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล


                ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  >>คลิก..

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 
⏱ 12 ก.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

                 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ
และการปฎิบัติงานในสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
⏱ 11 ก.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาคงค้างนานคืน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ⏱ 3 ก.ค.66 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566
ครั้งที่ 2  >>คลิก..
.  ⏱ 5 ก.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

                   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 >>คลิก...
 ⏱ 3 ก.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียดตัวชี้วัด   แบบคำร้องขอย้าย   ตำแหน่งว่าง ผบ.สถานศึกษา                          
 ⏱ 30 มิ.ย.66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2566    >>คลิก..
  ⏱ 30 มิ.ย.66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2566 >>คลิก.. 
 ⏱ 24 พ.ค...66 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาคงค้างนานคืน  >>คลิก..
  ⏱ 15 พ.ค..66 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการสืกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  >>คลิก...


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> คลิก...
   ⏱ 21 เม.ย...66 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง >>คลิก..
.
⏱ 3 เม.ย...66 กลุ่มอำนวยการ

       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง >> คลิก..
.
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
>> คลิก..
⏱ 27 มี.ค..66 กลุ่มบริหารงานบุคค

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566
แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่าง รายละเอียดเอกสารอ้างอิง แบบคำร้องขอย้าย
หนังสือรับรองประสบการณ์สอน แก้ไขหนังสือแจ้ง สพท. แก้ไขหนังสือแจ้ง ร.ร.
ปฏิทินและตัวชีวัด   QR Code คำร้องขอย้าย 🕖5 ม.ค.66 กลุ่มบริหารงานบุคค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับการเสนอชื่ออนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

🕖 9 ธ.ค.65 กลุ่มอำนวยการ

   ประกาศโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
รายละเอียด 🕖22 พ.ย.65 โรงเรียนวัดศาลาดิน


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคร
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
 รายละเอียด  🕖10 พ.ย.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 🕖1 ธ.ค..65 กลุ่มบริหารงานบุคค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
🕖17 ต.ค.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงาน
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (รายละเอียดการรับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 🕖19 ก.ย.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงาน 🕖28 ก.ย.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 บัญชีตำแหน่งว่าง หลักเกณฑ์การย้ายฯ รายละเอียดตัวชี้วัด
🕖5 ก.ค.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประกาศ      องค์ประกอบ ตัวชี้วัด   
🕖 21 มี.ค.65 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ละข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ  องค์ประกอบ ตัวชี้วัด (21 มี.ค.65)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด
สำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่่างทอง
รายละเอียด ประกาศ ใบสมัคร
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย
รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอ่างทอง
ประกาศรายชื่อ   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแนห่ง ครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565
รายละเอียดการขอย้ายฯ (4 ม.ค.65)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลาก
รทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ศ. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผูได้รับการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งฯ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดประกาศ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ   ประกาศตัวชี้วัด 25/11/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งฯ 30/12/64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ   ประกาศตัวชี้วัด 20/9/2564
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตร 38ค (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียด 30/6/2564
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างสี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียด 19/8/2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
 รายละเอียดแจ้ง  ประกาศ กศจ.อ่างทอง (ตัวชี้วัด ) ประกาศรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินอุดหนุน
     และเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (4 มี.ค.64)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด คำร้องขอย้าย ตำแหน่งว่างรับย้าย  ปฏิทิน รายละเอียดตัวชี้วัด  งบหน้ารายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียด รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (25 ธ.ค.63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
 
  
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
          รายละเอียดการสมัคร (7ธ.ค.63)

ประกาศโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
          รายละเอียดการรับสมัคร (9 พ.ย.63)

ประกาศโรงเรียนวัดถนน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
          รายละเอียดการรับสมัคร (2 พ.ย.63)

ประกาศโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564
          รายละเอียดการรับสมัคร (27 ต.ค.63)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด
            รายละเอียด (9 ต.ค.63)

ประกาศโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนจากเงินนอกงบประมาณปี 2564
           รายละเอียดการรับสมัคร (5 ต.ค.63)

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๓
          รายละเอียดการสมัคร (20 ส.ค.63)

ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศ   รายละเอียดตำแหน่งว่าง กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาไทย
กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาขาเอกทางพลศึกษา   กลุ่มสาขาวิชาเอกทางปฐมวัย
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (17 ส.ค.63)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง  ประกาศตัวชี้วัด   แบบคำร้องขอย้าย (30 ก.ค.63)

ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2563
รายละเอียดประกาศ (18 มิ.ย.62)

ประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2563
รายละเอียดประกาศ (18 มิ.ย.62)

ประกาศโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
รายละเอียดประกาศ (1 มิ.ย.62)

ประกาศโรงเรียนวัดนางเล่ว
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งโครงการครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป รายละเอียดประกาศ (29 พ.ค.63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (8 มิ.ย.63)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
-- ประกาศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอกคอมพิวเตอร์  รายละเอียดประกาศฯ (7 เม.ย.63)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (เพิ่มเติม)
ประกาศฯ รายละเอียด/องค์ประกอบ แบบคำร้องขอย้าย (1 เม.ย.63)
สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 สรุปผลการประกวดฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ประกาศรับย้าย รับโอน ประกาศตัวชี้วัดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งฯ (9 มี.ค.63)

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย [27 ม.ค.62]

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
  ปฏิทิน รายะละเอียดตัวชี้วัด คำร้องขอย้าย   งบหน้า/เอกสารอ้างอิง
  หนังสือแจ้งโรงเรียน  รายละเอียดตำแหน่งว่าง (แก้ไข) บัญชีตำแหน่งว่าง [26 ธ.ค.62]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [23 ธ.ค.62]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

                ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
   เรื่อง  การขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

หนังสือแจ้งเตรียมการจัดตั้งงบฯ ปี 64 [6/12/62]
       คำชี้แจงการของบฯ ปี 64
       
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2564 โครงการโรงเรียนคณภาพประจำตำบล

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   [4/12/62]
หนังสือแจ้ง  ประกาศตำแหน่งว่าง  ประกาศองค์ประกอบ  คำร้องขอย้าย

หนังสือนำ(เตรียมการจัดตั้งงบฯปี 64 [4/12/62]  
     คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
     รายการปรับลดงบประมาณ ปี 2563 (สำหรับเป็นข้อมูลเสนอขอตั้งงบฯ ปี 63)

  ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
       เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
        เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
      รายละเอียด 1 รายละเอียด 2

ประกาศโรงเรียนวัดทองเลื่อน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน [25/11/62]
      ประกาศ + ปฏิทินการรับสมัคร   ใบสมัคร
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [21/11/62]
        ประกาศ+ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โครงการ "ครูดีศรีอ่างทอง"
>
หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัด สพป. > หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัด สพม.
 แบบกรอกประวัติครูสายผู้สอน   แบบกรอกประวัติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตร 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ประกาศ สพป.อ่างทอง) (ประกาศองค์ประกอบรับโอน)
(ประกาศเอกสารแนบท้าย) (แก้ไขประกาศผลการคัดเลือก รับย้าย - โอน)
(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
) (11 ต.ค.62)

ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
        หนังสือแจ้ง   บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง   ประกาศ   แบบคำร้องขอย้าย

>>วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกาศโรงเรียนวัดม่วงคัน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู (ดูรายละเอียด) 23/04/62

(KRS) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[กลุ่มอำนวยการ ]
 >>>> คู่มือ 62 (PDF) 21 มี.ค. 62
 >>>> คู่มือ 62 (word) 21 มี.ค. 62

รายละเอียดข้อมูลการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [14/03/62]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
[กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศโรงเรียนวัดสิทธาราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รับชมย้อนหลัง VDO Conference เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
  ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย [กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (คำร้องขอย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (ประกาศ) (เอกสารประมูล)  [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
(รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (เอกสารประกอบการย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียดและครูมือ)  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]